-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Liane ter Maat [mailto:]
Verzonden: maandag 16 februari 2009 12:10
Aan:
Onderwerp: FW: Brief d.d. 5 april 1991 van Remi Poppe (tweede kamer lid SP) aan de VNG.

 

Geachte heer Van Rooij,

 

Allereerst mijn excuses voor de late reactie op uw mail. De VNG is een besloten vereniging en neemt alleen vragen van haar leden, de gemeenten, in behandeling. De VNG heeft geen publieksvoorlichtingsfunctie. Desondanks hebben wij geprobeerd te achterhalen wat destijds de reactie is geweest op de brief van de heer Poppe, maar dat blijkt niet mogelijk. Dergelijke correspondentie wordt niet langer dan vijf jaar bewaard. Wij kunnen dan ook niet voldoen aan uw verzoek om een kopie van het antwoord.

 

Met vriendelijke groet,

Liane ter Maat

 

 

drs. G.W. (Liane) ter Maat

Communicatieadviseur / persvoorlichter

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Postbus 30435

2500 GK Den Haag

www.vng.nl

 


Van: A van Rooij [mailto]
Verzonden: donderdag 1 januari 2009 17:58
Aan: Nellie Monroy-Nottrot
CC:
Onderwerp: Brief d.d. 5 april 1991 van Remi Poppe (tweede kamer lid SP) aan de VNG.

 

 

Aan Persvoorlichtster Nellie Monroy

Van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

Geachte mevrouw Monroy

 

Bijgevoegd vindt u de brief d.d. 5 april 1991 van Remi Poppe (tweede kamer lid van de SP) aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met bijbehorend artikel "Geďmpregneerd hout in de ban in de SP-krant "Tribune" van 15 november 1991. 

 

 

Heden 18 jaar later is er nog niets gebeurd. De gemeente Boxtel, Schijndel, Dongen en alle andere gemeenten in Noord Brabant en Nederland verbranden dit gevaarlijk afval met miljarden euro's aan overheidsubsidie in Groene Stroom Centrales die geen milieuvergunning hebben voor het bijstoken van gevaarlijk afval

(lees: http://www.hetechtenieuws.org/2008-03-21.php en http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel20/kn2040e.htm en http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-groencertificaten.htm ) of het wordt verwerkt in spaanplaat (lees: http://www.sdnl.nl/cobouw6.htm ) in strijd met de onherroepelijke uitspraak van de Raad van State (lees: http://www.sdnl.nl/uit-rs01.htm en http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-02.php ). Met als gevolg dat 1.800.000 kg arseenzuur op een ongecontroleerde wijze in het milieu is gebracht, terwijl het niet in het milieu gebracht had mogen worden. Dit alles met de volgende wettelijke en wetenschappelijke achtergrondkennis.

 

1986 –1990:

Grondwettelijke verplichting inzake de zwarte lijststoffen arseen en chroom VI.

 

Arseen (arseenzuur) is al vanaf 1986 een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht en chroom VI (chroomtrioxide) is vanaf 1986 een zwarte lijststof  voor lucht. Deze zwarte lijststoffen zijn zo gevaarlijk dat in de jaren 80 veelal in internationaal verband is besloten dat in het milieu brengen van deze stoffen gezien de stofeigenschappen, zoals giftigheid- waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit – afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden vermeden.

 

Dit Internationaal beleid heeft de Staat der Nederlanden met het door de Tweede Kamer der Staten-Generaal goedgekeurde Indicatieve meerjarenprogramma milieubeheer 1986 – 1990 overgenomen.

Als feitelijk bewijs daarvoor zie blz. 1, 52, 53, 54 en 55 uit het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986 – 1990 van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1985 – 1986, 19204 nrs. 1-2

(zie achter tab 1).

 

In dit Indicatieve meerjarenprogramma milieubeheer 1986 – 1990 staat letterlijk de volgende tekst:

-          Arseen is een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht.

-          Chroom VI is een zwarte lijststof voor lucht.

-          In het milieu brengen van deze zwarte lijststoffen dient gezien hun milieuschadelijke eigenschappen vermeden te worden.

-          onder milieuschadelijkheid wordt verstaan stofeigenschappen, zoals giftigheid – waaronder carcinogeniteit, mutageniteit, teratogeniteit, afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden.

-          Zwarte lijststoffen worden op grond van hun eigenschappen geacht een bijzondere bedreiging te vormen voor de kwaliteit van bodem, water (waaronder zeewater) en lucht.

-          Door intercompartimentaal transport kunnen deze stoffen ook een schadelijke werking uitoefenen in een ander compartiment dan waarin de emissie plaatsvindt.

-          Voor stoffen van de lijst van zwarte stoffen wordt een maximale brongerichte aanpak voorgestaan.

-          De lijst van zwarte lijststoffen voor het milieubeleid heeft een richtinggevende betekenis voor overheden belast met de vergunningverlening en de betrokken bedrijven.

 

In artikel 21 en 22 van de Grondwet staat letterlijk het volgende

Geschreven: 13)

-          art.21: De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

-          art.22, lid 1: De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.

 

Op grond van bovengenoemd Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986 – 1990 hadden de Tweede Kamer der Staten Generaal, de minister van VWS, de minister van VROM, de minister van EZ, de minister van Justitie, de Raad van State, etc. ingevolge artikel 21 en 22 van de Grondwet, al vanaf 1986 de Grondwettelijke plicht om die maatregelen te treffen die nodig zijn om te zorgen dat zwarte lijststoffen als arseen (arseenzuur) en chroom VI (chroomtrioxide) middels een maximale brongerichte aanpak uit het milieu worden geweerd. 

 

Gevaarsaspecten m.b.t arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI).

 

Wolmanzouten bevatten:

-          374 g/l arseenzuur.

-          532 g/l chroomtrioxide (chroom VI zuur).

-          188 g/l koper II oxide.

 

Wat zijn de kenmerken van arseenzuur en chroomtrioxide2):

 

-          arseenzuur (arseen) is een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht)

-          chroomtrioxide (chroom VI) is een zwarte lijststof voor lucht

 

Deze zwarte lijststoffen zijn zo gevaarlijk dat in internationaal verband is besloten dat in het milieu brengen ervan gezien van stofeigenschappen, zoals giftigheid – waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit – afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden, via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden voorkomen.

 

Arseenzuur en chroomtrioxide (en hun zouten daarvan) zijn de meest kwalijke kankerverwekkende verbindingen die wij kennen.

Er zijn 4- klassen aan kankerverwekkende stoffen.

Arseenzuur en chroomtrioxide vallen in de zwaarste klasse, de klasse 1 van kankerverwekkende stoffen 3)4).

 

Chroomtrioxide is ook nog genotoxisch hetgeen inhoudt dat deze stof geen veilige drempel kent. Het eenmaal in je leven binnenkrijgen van één molecuul chroomtrioxide kan op termijn al kanker veroorzaken.

 

Arseenzuur en chroomtrioxide zijn ook nog verdacht reprotoxisch, hetgeen inhoudt dat het toxische effecten (o.a. impotentie, fertiliteitproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) en/of toxische effecten op het geslacht via vrouwen en/of mannen (o.a. miskramen, ontwikkelingsstoornissen, doodgeboorte) en afwijkingen op het nageslacht als gevolg kunnen hebben 5).

 

Chroomtrioxide (chroom VI-verbindingen) is ook een voortplanting giftige stof en kan schadelijk zijn via borstvoeding volgens de criteria van bijlage VI bij richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967 6).

 

Ingevolge die Europese richtlijn moet chroomtrioxide ook nog worden geclassificeerd als categorie 1 en 2 mutageen, hetgeen minuscule veranderingen kan aanbrengen in het DNA-molecuul bij de mens 7).

 

Arseenzuur en chroomtrioxide lossen goed op in water en kunnen ons lichaam via een drietal routes binnendringen 8)9)

-          via de lucht (ademhaling)

-          via de huid (aanraking)

-          via het maagdarmkanaal (besmette voeding)

en zijn daarom levensgevaarlijk. Asbest is een bagatel vergeleken met deze stoffen.

 

Vroeg of laat komt al het arseen en chroom dat tijdelijk in het geďmpregneerde hout zit opgeborgen in opgeloste vorm als arseenzuur en chroomtrioxide vrij in ons oppervlaktewater, grondwater en drinkwater terecht.

 

Gewolmaniseerd hout bevat: 10)

-          3000 mg/kg arseen.

-          6000 mg/kg chroom VI.

 

Per m3 hout (500 kg. Hout) is dat:

-          1.500.000 mg = 1.5000.000.000 µg arseen

-          3.000.000 mg = 3.000.000.000 µg chroom.

 

Het grondwater is ernstig verontreinigd als het boven de interventiewaarde zit. De interventiewaarde bedraagt voor resp. arseen en chroom 11)

-          arseen 60 µg/l

-          chroom 30 µg/l

 

Een kuub gewolmaniseerd hout verontreinigd dus op termijn:

-          25.000.000 liter water met arseen boven de interventiewaarde.

-          100.000.000 liter water met chroom boven de interventiewaarde.

 

Het is hierbij goed te weten dat enkel en alleen in Nederland al jaarlijks zo’n 700.000 m3 geďmpregneerd hout wordt omgezet.

In Nederland staat om die reden nog minstens 12.000.000 m3 uit.

In het stroomgebied van de Rijn en de Maas (België, Luxemburg, Frankrijk, Duitland, Zwitserland e.d.) staat mogelijk wel 100.000.000 m3 van dat geďmpregneerde hout uit.

 

Zo’n 25% van betreffend arseen en chroom trekt op termijn de grond in en verontreinigt het grondwater en later het drinkwater.

 

Zo’n 75% van betreffend arseen en chroom komt in opgeloste vorm in de Rijn, Maas en vervolgens de Noordzee terecht.

Wanneer de commissie van de Europese Gemeenschappen hiertegen niet onmiddellijk preventieve maatregelen neemt dan is er over 10 ŕ 30 jaar in de Maas, Rijn en Noordzee geen leven meer mogelijk.

 

Nu al bevatten mede hierdoor sommige vissoorten in de Noordzee zo’n hoge concentratie aan arseen dat het als gevaarlijk afval bestempeld moet

worden 12).

 

Betreffend arseen, chroom VI e.d. hoopt zich nog veel meer op in de organen van de vis dan in het visvlees. Betreffende organen gaan in de vorm van visafval naar de vismeelindustrie. Deze maakt daar vismeel van. Dit vismeel wordt vervolgens toegevoegd aan veevoer, varkensvoer, kippenvoer, kattenvoer en door deze dieren opgegeten. Het vlees van betreffende vee, varkens en kippen wordt door ons weer geconsumeerd.

De mest afkomstig van betreffend vee, varkens, kippen wordt weer uitgereden over het land. Daarop grazen weer koeien, schapen, e.d.

De melk van die koeien wordt door ons weer geconsumeerd. Ook het daarop geteelde groente en fruit worden door ons geconsumeerd.

 

Hiermee is de spiraal van een steeds verdere totale verkankering van de gehele Europese Gemeenschap een feit geworden.

De boeren krijgen de schuld van dit alles en de milieucriminelen, die hieraan heel veel geld hebben verdiend, gaan vrijuit.

 

Wat hiervan de gevolgen zijn geweest (en nog steeds) staat in het boek "Alarm u wordt vergiftigd" van Ine Veen (lees: http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php en http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-15.php en http://www.ineveen.nl:80/iv16.htm en  http://www.mstsnl.net/emslandermeer/doc/terpstra-(2-2)-16-10-2008.pdf   

 

Gezien de ernst van dit alles verzoek ik u mij een kopie van het antwoord van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VHN) te laten toekomen die u hebt laten uitgaan aan huidig Tweede Kamerlid Remi Poppe (SP) op zijn brief d.d. 5 april 2001 (zie bijlage) aan de VHN.

 

In afwachting van uw kerend anwoord verblijven wij:

 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.

ing. A.M.L. (Ad) van Rooij (directeur)

't Achterom 9a, 5491 XD, Sint Oedenrode:

Tel: 0413-490387 / fax: 0413-490386 / e-mail:

Voor mijn CV, lees: http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php